Publications

Export 6 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Cheng Li  [Clear All Filters]
2014
Hong, Tianzhen, Cheng Li, Richard C Diamond, Da Yan, Qi Zhang, Xin Zhou, Siyue Guo, Kaiyu Sun, and Jingyi Wang. "Integrated Design for High Performance Buildings." (2014). LBNL-6991E.
Li, Cheng, and Tianzhen Hong. "Revisit of Energy Use and Technologies of High Performance Buildings." 2014 ASHRAE Annual Conference. Seattle, WA: ASHRAE, 2014. LBNL-6667E.