Integrated Design for High Performance Buildings

TitleIntegrated Design for High Performance Buildings
Publication TypeJournal Article
AuthorsTianzhen Hong, Cheng Li, Richard C. Diamond, Da Yan, Qi Zhang, Xin Zhou, Siyue Guo, Kaiyu Sun, Jingyi Wang