A Thorough Assessment of China’s Standard for Energy Consumption of Buildings

TitleA Thorough Assessment of China’s Standard for Energy Consumption of Buildings
Publication TypeJournal Article
AuthorsDa Yan, Tianzhen Hong, Cheng Li, Qi Zhang, Jingjing An, shan Hu