Comparative Study of Air-Conditioning Energy Use of Four Office Buildings in China and USA

TitleComparative Study of Air-Conditioning Energy Use of Four Office Buildings in China and USA
Publication TypeJournal Article
AuthorsXin Zhou, Da Yan, Jingjing An, Tianzhen Hong, Xing Shi, Xing Jin