Revealing Urban Morphology and Outdoor Comfort through Genetic Algorithm-Driven Urban Block Design in Dry and Hot Regions of China

TitleRevealing Urban Morphology and Outdoor Comfort through Genetic Algorithm-Driven Urban Block Design in Dry and Hot Regions of China
Publication TypeJournal Article
AuthorsXu, Xiaodong, Yin, Chenhuan, Wang, Wei, Xu, Ning, Hong, Tianzhen, Li, Qi