A novel approach for selecting typical hot-year (THY) weather data

TitleA novel approach for selecting typical hot-year (THY) weather data
Publication TypeJournal Article
AuthorsSiyue Guo, Da Yan, Tianzhen Hong, Chan Xiao, Ying Cui