A New Model to Simulate Energy Performance of VRF Systems

TitleA New Model to Simulate Energy Performance of VRF Systems
Publication TypeConference Paper
AuthorsTianzhen Hong, Xiufeng Pang, Oren Schetrit, Liping Wang, Shinichi Kasahara, Yoshinori Yura, Ryohei Hinokuma