Linking energy-cyber-physical systems with occupancy prediction and interpretation through WiFi probe-based ensemble classification

TitleLinking energy-cyber-physical systems with occupancy prediction and interpretation through WiFi probe-based ensemble classification
Publication TypeJournal Article
AuthorsWei Wang, Tianzhen Hong, Nan Li, Ryan Qi Wang, Jiayu Chen