The Impact of Evaporation Process on Thermal Performance of Roofs - Model Development and Numerical Analysis

TitleThe Impact of Evaporation Process on Thermal Performance of Roofs - Model Development and Numerical Analysis
Publication TypeJournal Article
AuthorsLei Zhang, Rongpeng Zhang, Yu Zhang, Tianzhen Hong, Qinglin Meng, Yanshan Feng