Cross-source sensing data fusion for building occupancy prediction with adaptive lasso feature filtering

TitleCross-source sensing data fusion for building occupancy prediction with adaptive lasso feature filtering
Publication TypeJournal Article
AuthorsWang, Wei, Tianzhen Hong, Xu, Ning, Xu, Xiaodong, Chen, Jiayu, Shan, Xiaofang