Comparative research in building energy modeling programs

TitleComparative research in building energy modeling programs
Publication TypeConference Paper
AuthorsDandan Zhu, Tianzhen Hong, Da Yan, Chuang Wang